Intel Corporation (UK) Ltd. ("Intel") Промоция Cashback ("Промоция") Правила и условия:

При спазване на тези Правила и условия ще имате право да получите парично поощрение; в случай че закупите Специален продукт; както е разяснено подробно в раздела "Специални продукти" в този уебсайт.

 1. 'Промоцията е валидна за нови покупки на Специални продукти; направени през промоционалните периоди; посочени в раздела Специални продукти в този уебсайт. Intel си запазва правото да включва нови специални продукти през периода на промоцията. Допуска се най-много едно (1) искане на човек за закупени специални продукти през периода на промоцията.За да имате право на кешбек, трябва да закупите включени в промоцията дънна платка и процесор Intel заедно. Покупките трябва да се направят на една и съща дата и от едно и също място.'
 2. 'Тази промоция е достъпна за жители на Австрия; Белгия; България; Чешката република; Дания; Египет; Финландия; Франция; Германия; Гърция; Израел; Италия; Люксембург; Нидерландия; Норвегия; Полша; Румъния; Саудитска Арабия; Словакия; Испания; Швеция; Швейцария; Турция; Русия; Обединените арабски емирства и Обединеното кралство. Закупуването на Специални продукти и съответните искания за тях трябва да бъдат направени в държавата; в която живеете.'
 3. Тази оферта не е достъпна за служители на Intel или други производители; чиито продукти са включени в Промоцията; техни дружества майки; агенти; търговци на едро; търговци прекупвачи; работници от търговията на дребно; търговци на дребно; участващи складови предприятия или всеки; който е свързан с изпълнението или управлението на Промоцията. Искания се правят само от клиента; който е краен потребител. Търговците прекупвачи не могат да правят искания от името на своите клиенти.
 4. За да изпратите искане:

  • Попълнете и изпратете формуляра за искания (който може да намерите на уебсайта на Промоцията на www.toptechcashback.com) в срок от тридесет (30) до шестдесет (60) дни; след като сте закупили Специалния(-ите) продукт(и). За избягване на двусмислие датата на покупката се смята за първи ден.
  • Прикачете документ за покупката (напр. фактура или касова бележка); който недвусмислено съдържа данни за покупката на Специалния продукт; дата на закупуване; цена и име на търговеца.
 5. Веднага след като получим искането; на електронната ви поща ще бъде изпратено потвърждение за получаване. Исканията се проверяват за валидност; за да се удостовери; че извършената сделка е действителна покупка на Специалния продукт. За резултата от искането ще бъдете информирани с имейл в срок от три (3) работни дни.
 6. В случай че получим непълно оформено искане или невалиден документ за покупка; ще ви бъде изпратен уведомителен имейл и ще ви бъде дадена възможност да предоставите необходимата информация в срок до седем (7) дни след датата на изпращане на имейла. Ако в рамките на седем (7) дни не получим отговор; искането ви за кешбек ще се смята за невалидно и ще получите отказ. Intel си запазва правото да не приема искания; които са непълни; променени; нечетливи или недействителни.
 7. При условие че са изпълнени правилата и условията на тази Промоция; в срок до 30 дни след датата на валидиране на вашето искане ще ви бъде извършено плащане на съответната сума с банков превод. Възстановената сума включва всички данъци и такса банков превод. Ако такова плащане представлява облагаем доход; за всички данъчни задължения отговорност носи получателят.
 8. Вие не можете да претендирате за кешбек във връзка с покупки; които сте отказали; или вещи; които сте върнали.
 9. Intel си запазва правото да извърши проверка на всички заявки; за да се гарантира; че са изпълнени правилата и условията на Промоцията; както и да изиска допълнителна информация за всички искания и придружителни документи.
 10. Когато качвате информацията и/или документацията ("Документация") за искането на този уебсайт; вие давате на Intel; на неговите клонове и дъщерни компании валидно в цял свят; неексклузивно; неотменимо; безвъзмездно; прехвърляемо; подлежащо на подлицензиране право да рекламират и разпространяват цялата Документация или част от нея във всички медийни формати и по всякакъв начин; включително без ограничение да възпроизвежда; предава; адаптира; разпространява или по друг начин да използва Документацията; като цялата тази Документация не подлежи на връщане. Ако не разполагате с правомощия за това; моля да не качвате; предавате; въвеждате или предоставяте Документация в този уебсайт. Предаването на недействителна; неточна; подвеждаща или измамна Документация може да доведе до отстраняване от тази Промоция и от бъдещи промоции на Intel.
 11. Решенията на Intel относно всички аспекти на Промоцията са окончателни и задължителни.
 12. Intel си запазва правото да изменя или отменя условията на тази Промоция незабавно с предизвестие: a) ако обстоятелства извън разумния контрол на Intel; включително технически въпроси; не позволяват провеждането на Промоцията; както е предвидено; б) при предоставяне на фалшива информация от страна на участниците; в) ако промяна на законодателството попречи на планираното провеждане на Промоцията; и г) поради всякаква причина във всеки един момент. Предизвестието от Intel препраща към актуализираните правила и условия в уебсайта на Промоцията на www.toptechcashback.com.
 13. Вие се съгласявате; че Intel и всички негови висши ръководители; директори; служители; представители и агенти не отговарят и не може да им се вменява отговорност за наранявания; загуби или разходи или щети от какъвто и да е вид; причинени; изцяло или частично; пряко или косвено; от участието ви в Промоцията.
 14. Ние не носим отговорност пред вас за нарушение на тези условия; предизвикано от събитие или обстоятелство извън нашия разумен контрол; включително без ограничение стачки; локаут или други производствени конфликти; авария на системи или прекъсване на достъпа до мрежата; или наводнение; пожар; експлозия или злополука. Intel не отговаря и не носи отговорност за всякакви технически; хардуерни; софтуерни; със сървъра; уебсайта или други неизправности или повреди от какъвто и да е вид дотолкова; доколкото това пречи на участника или по друг начин го възпрепятства от участие в Промоцията.
 15. Настоящата промоция и всяко искане; което произтича или е във връзка с промоцията (включително извъндоговорни спорове и претенции) ще се: а) ръководи от английското законодателство; но въпреки това; когато е задължително; ще се прилагат законите на вашата страна на пребиваване; и б) подчинява на неексклузивната юрисдикция на съдилищата в Англия.
 16. Адресът за кореспонденция е: TopTech Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ. За въпроси относно статута на вашето искане изпратете имейл на: support@TopTechCashback.com или се обадете на 082518895 от 09.00 до 17.00 (GMT+1) ч.; от понеделник до петък
 17. 'Организатор на промоцията е Intel Corporation (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; Обединено кралство. Не изпращайте запитвания на този адрес; те няма да получат отговор.'
 18. Всяка лична информация; която предоставите на Intel; ще бъде третирана съгласно Политиката за поверителност на Intel; с която може да се запознаете на: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Проследяване на заявление

Въведете идент. № на заявлението си, за да видите напредъка на заявлението в системата