Intel Corporation (UK) Ltd. ( "Intel") Rabatkampagne ("Kampagnen") Vilkår og betingelser:

I henhold til disse vilkår og betingelser er du berettiget til at modtage en kontant rabat; når du køber et godkendt produkt; som beskrevet i afsnittet Godkendte produkter på denne hjemmeside.

 1. Tilbuddet er gældende for køb af godkendte produkter i kampagneperioden som beskrevet i afsnittet Godkendte produkter på denne hjemmeside. Intel forbeholder sig ret til at tilføje nye produkter i løbet af kampagneperioden. Der kan maksimalt foretages et (1) krav om rabat for et godkendt produkt pr. person i kampagneperioden.For at være kvalificeret til cashback skal du købe et kvalificeret motherboard og et kvalificeret Intel CPU samtidig.Købene skal foretages på samme dag og fra samme sted.
 2. Kampagnen er åben for indbyggere i Østrig; Belgien; Bulgarien; Tjekkiet; Danmark; Egypten; Finland; Frankrig; Tyskland; Grækenland; Israel; Italien; Luxembourg; Holland; Norge; Polen; Rumænien; Saudi-Arabien; Slovakiet; Spanien; Sverige; Schweiz; Tyrkiet; Forenede Arabiske Emirater; Rusland og England. Køb af produkter samt rabatkrav skal foregå i bopælslandet.
 3. Dette tilbud er ikke gældende for ansatte i Intel eller for ansatte hos producenter; hvis produkter er med i kampagnen; deres moderselskaber; deres agenter; grossister; forhandlere; detailmedarbejdere; detailhandlere; deltagende grossister eller andre; der er tilknyttet udførelsen eller administrationen af denne kampagne. Rabatkrav må kun indsendes af slutbrugeren. Forhandlere kan ikke fremsætte rabatkrav på vegne af deres kunder.
 4. Sådan indsendes et rabatkrav:

  • Udfyld og send denne formular (forefindes på kampagnesiden på www.toptechcashback.com) mellem tredive (30) og tres (60) dage fra købsdatoen af dit/dine godkendte produkt(er). For at undgå enhver tvivl; tæller købsdatoen som dag 1.
  • Overfør købsbeviset (i form af en faktura eller kvittering); der tydeligt angiver købet af det godkendte produkt; købsdato; indkøbspris samt navnet på den butik; hvor produktet blev købt.
 5. Når vi modtager rabatkravet; modtager du en bekræftelse via e-mail. Rabatkrav screenes for gyldighed for at sikre; at transaktionen er et ægte køb af et godkendt produkt. Resultatet af dit rabatkrav sendes til dig via e-mail inden for tre (3) arbejdsdage.
 6. Hvis vi modtager et ufuldstændigt rabatkrav eller et ugyldigt købsbevis; sender vi en e-mail til dig; hvor du får mulighed for at give de nødvendige oplysninger inden for syv (7) dage; efter e-mailen er blevet sendt. Hvis vi ikke modtager et svar inden for syv (7) dage; anses kravet om rabatten for ugyldig; og det vil blive afvist. Intel forbeholder sig ret til at afvise ufuldstændige; ændrede; ulæselige eller forkerte rabatkrav.
 7. Forudsat at betingelser og vilkår for denne kampagne er opfyldt; udbetales det relevante beløb til dig via bankoverførsel inden for 30 dage efter valideringen af dit krav. Rabatten er inklusive afgifter samt gebyr for bankoverførsel. Hvis rabatten er skattepligtig; ligger skattepligten hos modtageren.
 8. Du kan ikke gøre krav på rabat på køb; du har annulleret eller varer; du har returneret.
 9. Intel forbeholder sig ret til at revidere alle rabatkrav for at sikre; at kampagnens vilkår og betingelser er opfyldt; og til at anmode om yderligere oplysninger samt dokumentation for krav.
 10. Når du sender oplysninger om erstatningskrav og/eller dokumentation ("Dokumentation") til dette website; giver du Intel; dets associerede selskaber og datterselskaber; en verdensomspændende; ikke-eksklusiv; uigenkaldelig; royaltyfri; overdragelig; underlicenserbar ret til at promovere og distribuere alle eller dele af dokumentationen i ethvert medieformat på enhver måde; herunder; uden begrænsning; til at reproducere; overføre; tilpasse; distribuere eller på anden måde bruge dokumentationen. Ingen dokumenter vil blive returneret. Hvis du ikke har tilladelse til ovenstående; må du ikke uploade; sende; overføre eller levere dokumentation til denne hjemmeside. Indsendelse af falsk; urigtig; vildledende eller svigagtig dokumentation kan medføre diskvalifikation fra kampagnen og kommende Intel-kampagner.
 11. Intels afgørelser vedrørende alle aspekter af denne kampagne er endelige og bindende.
 12. Intel forbeholder sig ret til med varsel når som helst at ændre eller annullere denne kampagne: (a) hvis forhold uden for Intels rimelige kontrol; herunder tekniske problemer; forhindrer kampagnen i at køre som forventet; (b) i tilfælde af at deltagere i kampagnen indsender urigtige oplysninger; (c) hvis en lovændring forhindrer kampagnen i at køre som forventet; eller (d) af enhver årsag og til enhver tid. Varslet formidles af Intel via opdaterede de vilkår og betingelser på kampagnesiden på www.toptechcashback.com.
 13. Du accepterer; at Intel; Intels ansatte; direktører; medarbejdere; repræsentanter og agenter holdes skadesløse og ikke er ansvarlige for skader; tab eller omkostninger; du måtte pådrage dig som følge af din direkte eller indirekte deltagelse i denne kampagne.
 14. Vi har intet ansvar for eventuel misligholdelse af disse betingelser forårsaget af hændelser eller omstændigheder uden for vores rimelige kontrol; herunder; uden begrænsning til; strejker; lockout eller andre arbejdskonflikter; nedbrud i systemer eller netværksadgang eller oversvømmelse; brand; eksplosion eller ulykke. Intel er ikke ansvarlig for fejl og skader i teknik; hardware; software; server; hjemmeside eller andre defekter eller skader af nogen art i den udstrækning; dette forhindrer deltageren eller på anden måde hindrer ham/hende i at deltage i kampagnen.
 15. Denne kampagne og de rabatkrav; der opstår som følge af eller i forbindelse med denne kampagne (herunder ikke-kontraktmæssige tvister og klager) er: (a) reguleret af engelsk ret; men; hvis lovpligtigt; gælder lovgivningen i dit land; og (b) underlagt ikke-eksklusivt værneting i England.
 16. Adressen til korrespondance er: TopTech-Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ. For spørgsmål vedrørende status på dit rabatkrav; bedes du sende en e-mail til: support@TopTechCashback.com eller ring til 32713291 mellem 09.00-17.00 mandag til fredag.
 17. Arrangøren er Intel Corporation (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; United Kingdom. Send ikke rabatkrav til denne adresse; da de ikke vil blive besvaret.
 18. Alle personlige oplysninger; som du giver til Intel; vil blive behandlet i overensstemmelse med Intels politik for beskyttelse af personlige oplysninger; som kan findes på: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Opkrævningstracker

Indtast dit opkrævnings-ID, for at følge din opkrævnings status gennem systemet