Intel Corporation (UK) Ltd.‎ (להלן: "Intel"); מבצע החזר כספי (להלן: "המבצע") - תנאים והתניות:

בכפוף לתנאים והתניות אלה; תינתן לך הזכות לקבל החזר כספי באם תרכוש מוצר העומד בתנאים; כמפורט בסעיף המוצרים העומדים בתנאים שבאתר זה.

 1. המבצע תקף לרכישות חדשות של מוצרים העומדים בתנאים; אשר בוצעו במהלך תקופות המבצע; כמפורט בסעיף המוצרים העומדים בתנאים באתר זה. חברת Intel שומרת לעצמה את הזכות להוסיף עוד מוצרים העומדים בתנאים במהלך תקופת המבצע. במהלך תקופת המבצע; לכל אדם מותרת תביעה אחת (1) לכל היותר בגין מוצרים העומדים בתנאים. כדי להיות זכאי להחזר כספי עליך לרכוש ביחד לוח-אם מסוג מזכה וכן CPU תוצרת אינטל מסוג מזכה.
 2. מבצע זה פתוח לתושבי צרפת; בלגיה; לוכסמבורג; הולנד; שבדיה; פינלנד; נורבגיה; דנמרק; בריטניה; גרמניה; פולין; סלובקיה; שווייץ; צ'כיה ורוסיה; רומניה; בולגריה; ספרד; איטליה; אוסטריה; יוון; ישראל; טורקיה; איחוד האמירויות הערביות; ערב הסעודית ומצרים. רכישות המוצרים העומדים בתנאים והתביעות המתאימות חייבות להתבצע בארץ מגוריך.
 3. הצעה זו אינה פתוחה לעובדי Intel או ליצרנים אחרים שמוצריהם כלולים במבצע; לחברות-האב שלהם; לסוכניהם; למשווקיהם הסיטונאים והקמעונאים; לצוות המכירות הקמעונאיות שלהם; למפיציהם; או לכל גורם אחר אשר מעורב בביצוע המבצע או בניהולו האדמיניסטרטיבי. התביעות יוגשו אך ורק על-ידי הלקוח שהוא משתמש הקצה. מפיצים אינם רשאים להגיש תביעות בשם לקוחותיהם.
 4. כדי להגיש תביעה:

  • מלא ושלח את טופס התביעה (המופיע באתר של מבצע זה בכתובת (www.toptechcashback.com); שלושים (30) עד שישים (60) ימים מתאריך רכישת המוצר(ים) העומד(ים) בתנאים. למען הסר ספק; תאריך הרכישה נחשב כיום הראשון.
  • העלה הוכחת רכישה (בצורת חשבונית מכירה או קבלה) עם פירוט ברור של רכישת המוצר העומד בתנאים; לרבות תאריך הרכישה; מחיר הרכישה ושם הספק.
 5. אחרי שהתביעה תגיע לידינו; יועבר אליך אישור קבלה בדוא"ל. תקפות התביעות תיבדק כדי לוודא שהעסקה שבוצעה היא רכישה אמיתית של המוצר העומד בתנאים. הודעה על תוצאת התביעה תישלח אליך בדוא"ל תוך שלושה (3) ימי עבודה.
 6. 6.      אם התביעה או הוכחת הרכישה שהתקבלו אינן שלמות או לא חוקיות; תישלח אליך הודעת דוא"ל המעניקה לך הזדמנות לספק את הפרטים הנדרשים בתוך שבעה (7) ימים ממועד שליחת הדוא"ל. אם לא תתקבל תשובה בתוך שבעה (7) ימים; התביעה להחזר כספי תיחשב כלא חוקית ותידחה. Intel שומרת לעצמה את הזכות לדחות תביעות לא מלאות; כוזבות; שעברו שינוי או שאינן ניתנות לקריאה.
 7. אם נמצא שקיימת עמידה בתנאים ובהתניות של מבצע זה; הסכום הרלוונטי ישולם לך בהעברה בנקאית בתוך 30 ימים ממועד אימות התביעה. ההחזר כולל את כל המסים ועלויות ההעברה הבנקאית. אם ההחזר המשולם כולל הטבה החייבת במס; כל חבויות המס יושתו על המקבל.
 8. לא תוכל לתבוע החזר כספי בגין רכישות שביטלת או פריטים שהחזרת.
 9. Intel שומרת לעצמה את הזכות לבקר את כל הבקשות כדי להבטיח עמידה בתנאים ובהתניות של המבצע; ולבקש מידע נוסף בנוגע לכל התביעות והמסמכים התומכים.
 10. בהעלאתך את פרטי ו/או מסמכי התביעה (להלן: "התיעוד") לאתר זה אתה מעניק לחברת Intel; לחברות המסונפות לה ולחברות-הבת שלה; זכות כלל-עולמית; לא-בלעדית; סופית; חופשית מתמלוגים; ניתנת להעברה וניתנת לרישוי-משנה לקדם ולהפיץ את התיעוד; במלואו בחלקו; בכל פורמט תקשורת שהוא ובכל אופן שהוא; לרבות; בין היתר; שכפול; שידור; התאמה; הפצה או שימוש בתיעוד באופן אחר; וכל התיעוד לא יוחזר. אם אינך לך הרשאה לכך; נבקשך שלא להעלות; לשדר; להזין או לספק תיעוד לאתר אינטרנט זה. הגשת תיעוד כוזב; שגוי; מטעה או שמטרתו להונות עלולה לגרום לפסילת ההשתתפות במבצע ובמבצעים עתידיים של Intel.
 11. החלטותיה של Intel בנוגע לכל היבטי המבצע יהיו סופיות ומחייבות.
 12. Intel שומרת לעצמה את הזכות לבטל את תנאי מבצע זה ללא דיחוי; בכפוף להודעה: (א) אם נסיבות שאינן בשליטתה הסבירה של Intel; לרבות בעיות טכניות; מונעות את פעילות המבצע כפי שנצפה מראש; (ב) במקרה שמשתתפים סיפקו מידע כוזב; (ג) במקרה ששינוי בחוק מונע את פעילות המבצע כפי שנצפה מראש; או (ד) מכל סיבה אחרת; בכל עת. Intel תספק הודעה עם התנאים וההתניות המעודכנים של המבצע באתר האינטרנט של המבצע; בכתובת www.toptechcashback.com.
 13. אתה מסכים לכך שחברת Intel וכל מנהליה; ממוניה; עובדיה; נציגיה וסוכניה המתאימים לא ישאו בכל חבות שהיא; ויהיו חפים מאחריות לכל נזק כלפיך בגין פגיעות; אובדנים; עלויות או נזקים; מכל סוג שהוא; אשר נובעים; במלואם או בחלקם; ישירות או בעקיפין; מהשתתפותך במבצע זה.
 14. לא תהיה לנו חבות כלשהי כלפיך בגין הפרה של תנאים אלה; שנגרמו כתוצאה מאירוע או מנסיבות שמחוץ לשליטתנו הסבירה; לרבות; בין היתר; שביתות או סכסוכי עבודה כלשהם; תקלה במערכות או בגישה לרשת; או מקרה של שיטפון; פיצוץ או תאונה. Intel אינה נושאת באחריות או בחבות כלשהן על כשלים טכניים; בחומרה; בתוכנה; בשרת; או באתר האינטרנט; או בכשלים או נזקים אחרים; מכל סוג שהוא; שימנעו מהמשתתף את זכותו להשתתף במבצע או שיפריעו לו להשתתף במבצע.
 15. מבצע זה וכל תביעה שתעלה בגינו או בהקשר לו (לרבות מחלוקות ותביעות שאינן בחוזה): (א) יהיו כפופים לחוק האנגלי; כך חוקי המדינה שבה אתה גר יחולו כאשר הדבר מתחייב; וכן (ב) יהיו כפופים לרשות השיפוט הלא בלעדית של בתי המשפטשל אנגליה.
 16. הכתובת למשלוח מכתבים היא: TopTech Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ. אם מתעוררות שאלות בנוגע למצב התביעה; אנא פנה בדוא"ל לכתובת: support@TopTechCashback.com
 17. יוזמת המבצע היא Intel Corporation (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; United Kingdom. אין לשלוח את התיעודים לכתובת זו; אלה לא ייענו.
 18. כל הנתונים האישיים שאתה מוסר לחברת Intel יטופלו בהתאם למדיניות הפרטיות של Intel; אשר מופיעה בכתובת הבאה: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

מעקב אחר בקשות

הזן את מזהה הבקשה שלך כדי לראות כיצד היא מתקדמת במערכת