Regulamin promocji Cashback („Promocja”) firmy Intel Corporation (UK) Ltd. („Intel”):

Na warunkach określonych niniejszym regulaminem klient jest upoważniony do odbioru nagród pieniężnych za zakup Produktów Promocyjnych; wyszczególnionych w sekcji „Produkty Promocyjne” na tej stronie.

 1. Promocja obowiązuje w przypadku zakupu nowych Produktów Promocyjnych w okresach promocyjnych określonych w sekcji Produkty Promocyjne na tej stronie. Firma Intel zastrzega sobie prawo do dodawania nowych Produktów Promocyjnych w czasie trwania promocji. W trakcie trwania promocji każda osoba może złożyć maksymalnie jeden (1) wniosek na każdy z Produktów Promocyjnych. W celu zakwalifikowania się do promocji musisz zakupić objęta promocją płytę główną oraz procesor Intel. Zakupy muszą być wykonane w tym samym dniu i z tego samego miejsca.
 2. W niniejszej Promocji mogą brać udział mieszkańcy Arabii Saudyjskiej; Austrii; Belgii; Bułgarii; Czech; Danii; Egiptu; Finlandii; Francji; Grecji; Hiszpanii; Holandii; Izraela; Luksemburga; Niemiec; Norwegii; Polski; Rumunii; Słowacji; Szwajcarii; Szwecji; Turcji; Wielkiej Brytanii; Rosja; Włoch i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Zakupu Produktów Promocyjnych oraz złożenia odpowiadających im wniosków należy dokonać w kraju zamieszkania.
 3. Niniejsza oferta nie dotyczy pracowników firmy Intel lub innych producentów; których produkty objęte są niniejszą Promocją; ich spółek macierzystych; pośredników; hurtowników; reselerów; sprzedawców; sklepów detalicznych; uczestniczących dystrybutorów i innych osób zaangażowanych w organizację Promocji lub zarządzanie nią. Wniosek może być składany jedynie przez klientów będących użytkownikami końcowymi. Reselerzy nie mogą składać wniosków na rzecz swoich klientów.
 4. Aby złożyć wniosek; należy:

  • Wypełnić i złożyć formularz wniosku (zamieszczony na stronie Promocji; dostępnej pod adresem www.toptechcashback.com) w terminie od trzydziestu (30) do sześćdziesięciu (60) dni od daty zakupu Produktów Promocyjnych. W celu uniknięcia wątpliwości za pierwszy dzień uznaje się dzień zakupu.
  • Przesłać dowód zakupu (w formie faktury lub paragonu) jasno potwierdzający zakup Produktów Promocyjnych; datę zakupu; cenę oraz nazwe sprzedawcy.
 5. Po otrzymaniu wniosku firma Intel wysyła pocztą e-mail potwierdzenie odbioru. Wnioski będą sprawdzane pod kątem spełnienia wymagań w celu potwierdzenia; że zawarta transakcja jest autentycznym zakupem Produktów Promocyjnych. Klient zostanie poinformowany o przyjęciu lub odrzuceniu wniosku pocztą e-mail w ciągu trzech (3) dni roboczych.
 6. W przypadku wysłania niekompletnego wniosku lub nieprawidłowego dowodu zakupu klient otrzyma pocztą e-mail powiadomienie oraz szansę na dosłanie wymaganych informacji w ciągu siedmiu (7) dni od wysłania wiadomości e-mail. Jeśli odpowiedź nie zostanie wysłana w ciągu siedmiu (7) dni; wniosek o zwrot pieniędzy zostanie uznany za nieważny i odrzucony. Firma Intel zastrzega sobie prawo do odrzucenia niekompletnych; zmienionych; nieczytelnych lub nieprawdziwych wniosków.
 7. Jeśli warunki określone regulaminem niniejszej Promocji zostaną spełnione; należna kwota zostanie wypłacona klientowi przelewem bankowym w ciągu 30 dni od zatwierdzenia wniosku. Ze zwracanej kwoty potrącone zostaną wszystkie podatki i opłaty za przelew bankowy. W przypadku gdy kwota zwrotu stanowi korzyść podlegającą opodatkowaniu; wszelkie zobowiązania podatkowe leżą po stronie odbiorcy.
 8. Nie można wnioskować o zwrot pieniędzy za wycofane zakupy lub zwrócone produkty.
 9. Firma Intel zastrzega sobie prawo do poddania wszystkich roszczeń audytowi w celu ustalenia; czy spełniają one warunki określone regulaminem Promocji; oraz do żądania dodatkowych informacji dotyczących wszelkich wniosków i dokumentów potwierdzających.
 10. Wraz z przesłaniem lub wprowadzeniem informacji o wniosku i/lub dokumentacji („Dokumentacja”) na niniejszą stronę; klient nadaje firmie Intel; jej partnerom i filiom; ogólnoświatowe; niewyłączne; nieodwołalne; bezpłatne; przekazywalne; podlegające sublicencjonowaniu prawo do rozpowszechniania części lub całości Dokumentacji za pomocą dowolnego nośnika; w jakikolwiek sposób; w tym prawo do rozpowszechniania; przekazywania; dostosowywania; upubliczniania i wykorzystywania informacji w jakikolwiek inny sposób. Przesłana dokumentacja nie podlega zwrotowi. Jeśli klient nie posiada powyższych praw; nie może przesyłać; przekazywać; wprowadzać ani dostarczać Dokumentacji przez niniejszą Stronę. Złożenie nieprawdziwej; niepoprawnej; wprowadzającej w błąd lub nieuczciwej Dokumentacji może skutkować dyskwalifikacją z udziału w tej Promocji i przyszłych Promocjach firmy Intel.
 11. Decyzje firmy Intel dotyczące wszystkich aspektów Promocji są ostateczne i wiążące.
 12. Firma Intel zastrzega sobie możliwość zmiany lub unieważnienia regulaminu tej Promocji ze skutkiem natychmiastowym poprzez zawiadomienie: (a) jeśli okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą firmy Intel; w tym usterki techniczne; uniemożliwią przeprowadzenie Promocji zgodnie z planem; (b) w przypadku przedstawiania przez uczestników nieprawdziwych informacji; (c) jeśli zmiany w prawie uniemożliwią przeprowadzenie Promocji zgodnie z planem; lub (d) z jakiegokolwiek innego powodu w dowolnym czasie. Zawiadomienie dostarczone przez firmę Intel zawierać będzie zaktualizowaną wersją regulaminu; dostępną na stronie Promocji pod adresem www.toptechcashback.com.
 13. Klient wyraża zgodę na zwolnienie firmy Intel i jej dyrektorów. członków zarządu; pracowników; przedstawicieli i pośredników od wszelkiej odpowiedzialności i zobowiązań w przypadku uszkodzeń; strat; kosztów; szkód jakiegokolwiek rodzaju; wynikających bezpośrednio lub pośrednio z udziału klienta w Promocji.
 14. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia jakichkolwiek warunków określonych tym regulaminem; spowodowanych jakimikolwiek okolicznościami pozostającymi poza jej uzasadnioną kontrolą; do których zaliczają się m.in. strajki; lokouty i inne spory zbiorowe; awarie systemów lub przerwy w dostępie do sieci; powodzie; pożary; wybuchy i wypadki. Firma Intel nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie i szkody techniczne; sprzętowe; programowe; związane z serwerem; witryną internetową lub inne; powstrzymujące lub w inny sposób uniemożliwiające klientowi udział w Promocji.
 15. Promocja oraz wszelkie roszczenia wynikające z niej lub w związku z nią (włączając w to spory i roszczenia pozaumowne): (a) podlegają prawu angielskiemu; z zastrzeżeniem sytuacji; w których konieczne jest zastosowanie praw obowiązujących w kraju zamieszkania oraz (b) poddawane będą niewyłącznej jurysdykcji sądów Anglii.
 16. Adres korespondencyjny: TopTech Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ. W razie pytań dotyczących statusu wniosku prosimy wysłać wiadomość e-mail na adres: support@TopTechCashback.com lub zadzwonić pod numer 223073172 w godzinach 9–17 od poniedziałku do piątku.
 17. Organizatorem jest Intel Corporation (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; Wielka Brytania. Prosimy nie wysyłać odpowiedzi na powyższy adres.
 18. Dane osobowe przekazywane firmie Intel są przetwarzane zgodnie z zasadami poufności danych firmy Intel; które znajdują się na stronie: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Moduł śledzenia wniosków

Wprowadź numer wniosku, aby zobaczyć postępy w jego przetwarzaniu w systemie