Intel Corporation (UK) Ltd. („Intel“) – podmienky akcie vrátenia peňazí („Akcia“):

Na základe týchto podmienok máte nárok na získanie peňažnej odmeny pri zakúpení oprávneného produktu podľa informácií uvedených v časti Oprávnené produkty na tejto webovej lokalite.

 1. Akcia platí pre nové nákupy oprávnených produktov uskutočnené počas trvania akcie; ktoré je stanovené v časti Oprávnené produkty tejto webovej lokality. Spoločnosť Intel si vyhradzuje právo pridať počas trvania akcie nové produkty medzi oprávnené produkty. Počas trvania akcie si môže jedna osoba uplatniť najviac jeden (1) nárok na ktorýkoľvek z oprávnených produktovAby bolo možné získať nárok na vrátenie peňazí, musíte zakúpiť kvalifikačnú dosku a kvalifikačný Intel CPU dohromady. Nákup musí byť vykonaný v rovnaký deň a tiež na rovnakom mieste..
 2. Tejto propagačnej akcie sa môžu zúčastniť obyvatelia nasledujúcich krajín: Rakúsko; Belgicko; Bulharsko; Česká republika; Dánsko; Egypt; Fínsko; Francúzsko; Nemecko; Grécko; Izrael; Taliansko; Luxembursko; Holandsko; Nórsko; Poľsko; Rumunsko; Saudská Arábia; Slovensko; Španielsko; Švédsko; Švajčiarsko; Turecko; Spojené arabské emiráty, Rusko a Spojené kráľovstvo. Nákup oprávnených produktov a príslušné nároky musia byť vykonané v krajine vášho trvalého pobytu.
 3. Táto ponuka neplatí pre zamestnancov spoločnosti Intel ani ostatných výrobcov; ktorých produkty sú súčasťou akcie; ich materských spoločností; ich zástupcov; veľkoobchodníkov; predajcov; personálu predajní; maloobchodníkov; zúčastnených dokladačov; ani pre žiadne osoby spojené s vykonávaním a riadením akcie. Nároky smú byť uplatnené len koncovými používateľmi. Predajcovia nesmú nároky uplatňovať v mene svojich zákazníkov.
 4. Uplatnenie nároku:

  • Vyplňte formulár na uplatnenie nároku (nájdete ho na tejto webovej lokalite akcie na adrese www.toptechcashback.com) v čase medzi tridsiatym (30) a šesťdesiatym (60) dňom od dátumu zakúpenia oprávnených produktov. V prípade nejasností sa dátum zakúpenia počíta ako prvý deň.
  • Nahrajte doklad o nákupe (vo forme faktúry alebo pokladničného dokladu) s podrobnosťami o kúpe oprávneného produktu; dátumom zakúpenia; cenou a názvom predajného miesta.
 5. Keď nárok prijmeme; e-mailom obdržíte potvrdenie o prijatí. Následne sa overí platnosť nároku s cieľom uistiť sa; že uskutočnená transakcia je pravým nákupom oprávneného produktu. O výsledku nároku vás budeme informovať e-mailom do troch (3) pracovných dní.
 6. Ak obdržíme neúplný nárok alebo neplatný doklad o nákupe; odošleme vám e-mailom oznámenie s možnosťou poskytnutia požadovaných informácií do siedmich (7) dní od dátumu odoslania e-mailu. Ak do siedmich (7) dní neobdržíme odpoveď; nárok na vrátenie peňazí stratí platnosť a bude zamietnutý. Spoločnosť Intel si vyhradzuje právo zamietnuť nároky; ktoré sú neúplné; zmenené; nečitateľné alebo ktoré obsahujú chybné informácie.
 7. Ak budú splnené zmluvné podmienky tejto akcie; príslušná suma vám bude vyplatená bankovým prevodom do 30 dní odo dňa overenia vášho nároku. Zľava zahŕňa všetky dane a poplatok za bankový prevod. Ak platba tejto zľavy zahŕňa zdaniteľnú čiastku; za všetky daňové povinnosti zodpovedá príjemca.
 8. Nárok na vrátenie peňazí si nebudete môcť uplatniť v prípade zrušených nákupov alebo vrátených položiek.
 9. Spoločnosť Intel si vyhradzuje právo preveriť v rámci auditu všetky požiadavky s cieľom uistiť sa; že boli splnené všetky zmluvné podmienky akcie; a požiadať o dodatočné informácie súvisiace s akýmikoľvek a všetkými nárokmi a sprievodnými dokumentmi.
 10. Nahraním informácií a/alebo dokumentácie („Dokumentácia“) súvisiacej s nárokom na túto webovú lokalitu poskytujete spoločnosti Intel; jej dcérskym a pridruženým spoločnostiam nevýhradné; neodvolateľné; bezplatné a prenosné právo na propagáciu a distribúciu časti alebo celej dokumentácie v akýchkoľvek mediálnych formátoch akýmkoľvek spôsobom vrátane (okrem iného) reprodukovania; prenosu; prispôsobenia; distribúcie alebo iného použitia dokumentácie. Toto právo možno sublicencovať a platí na celom svete. Okrem toho platí; že dokumentácia nebude vrátená. Ak nemáte oprávnenie na poskytnutie vyššie uvedeného práva; nenahrávajte; neprenášajte; nezadávajte a neposkytujte dokumentáciu na túto webovú lokalitu. Poskytnutie chybnej; nesprávnej; zavádzajúcej alebo podvodnej dokumentácie môže mať za následok diskvalifikáciu z tejto akcie a budúcich akcií spoločnosti Intel.
 11. Rozhodnutia spoločnosti Intel ohľadom všetkých aspektov akcie budú konečné a záväzné.
 12. Spoločnosť Intel si vyhradzuje právo meniť alebo zrušiť podmienky tejto akcie s okamžitou platnosťou s oznámením: (a) ak okolnosti mimo primeranej kontroly spoločnosti Intel (vrátane technických záležitostí) bránia v priebehu akcie podľa očakávania; (b) v prípade poskytnutia chybných informácií účastníkmi; (c) ak zmena zákona zabráni priebehu akcie podľa očakávania; alebo (d) z akéhokoľvek dôvodu; ktorý sa vyskytne kedykoľvek. Spoločnosť Intel zverejní oznámenie s aktualizovanými zmluvnými podmienkami na webovej lokalite akcie na adrese www.toptechcashback.com.
 13. Súhlasíte; že spoločnosť Intel a všetky jej príslušné kancelárie; všetci riaditelia; zamestnanci a zástupcovia a agenti nebudú niesť žiadnu zodpovednosť a nebudú znášať voči vám následky za žiadne zranenia; straty alebo náklady či škody žiadneho druhu úplne alebo čiastočne vyplývajúce (priamo alebo nepriamo) z vašej účasti na akcii.
 14. Nebudeme voči vám niesť žiadnu zodpovednosť za žiadne porušenie týchto podmienok spôsobené akoukoľvek udalosťou alebo okolnosťou mimo našej primeranej kontroly vrátane (okrem iného) obmedzení; štrajkov; výluk z práce alebo iných priemyselných sporov; porúch systémov alebo prístupu k sieti; záplav; požiaru; výbuchu alebo nehody. Spoločnosť Intel nezodpovedá za žiadne poruchy techniky; hardvéru; softvéru; servera; webovej lokality ani iné poruchy alebo škody akéhokoľvek druhu v rozsahu; kedy takéto poruchy bránia účastníkovi v účasti na akcii alebo účastníka v takejto účasti iným spôsobom obmedzujú.
 15. Táto akcia a akékoľvek nároky vyplývajúce z tejto akcie alebo v spojení s touto akciou (vrátane mimozmluvných sporov a nárokov): (a) sa budú riadiť anglickými zákonmi; avšak zákony krajiny vášho trvalého pobytu budú platiť v prípade povinnosti; a (b) budú predmetom nevýhradnej jurisdikcie súdov Anglicka.
 16. Korešpondenčná adresa: TopTech Cashback; PO Box 487; Gateshead; NE8 9BQ. Otázky týkajúce sa stavu vášho nároku môžete adresovať e-mailom na adresu: support@TopTechCashback.com alebo telefonicky na číslo 0233456847 medzi 9:00 – 17:00 od pondelka do piatka
 17. Promotér akcie je spoločnosť Intel Corporation (UK) Ltd.; Pipers Way; Swindon; Wiltshire; SN31RJ; Spojené kráľovstvo. Na túto adresu nezasielajte nároky. Nedostanete na ne odpoveď.
 18. Všetky osobné údaje poskytnuté spoločnosti Intel budú spracované podľa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Intel; ktoré nájdete na adrese: http://www.intel.com/content/www/us/en/privacy/intel-online-privacy-notice.html

Sledovanie žiadosti

Zadajte ID vašej žiadosti a pozrite sa, v akom štádiu je vaša žiadosť o využitie akcie v našom systéme